Đăng NhậpĐăng ký

Supper Teemo
Tham gia : 2009-08-30
Bài gửi : 1288
Point : 12912
Nhận thích : 173
Biệt Danh : Vạn Cổ Thiên Thu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
7/8/2013, 11:11#1

Bảng kí tự đặc biệt

Ai thích đặc tên từ khóa lạ lạ xem bên dưới rồi kết hợp phím :d 

Bảng kí tự đặc biệt Kyhieuay6

ALT-0128 €
ALT-0131 ƒ
ALT-0134 †

ALT-0135 ‡

ALT-0136 ˆ
ALT-0137 ‰

ALT-0138 Š

ALT-0139 ‹
ALT-0140 Œ

ALT-0142 Ž
ALT-0145 ‘
ALT-0146 ’

ALT-0147 “

ALT-0148 ”
ALT-0149 •

ALT-0150 –

ALT-0151 —
ALT-0152 ˜

ALT-0153 ™️

ALT-0154 š
ALT-0155 ›

ALT-0156 œ
ALT-0158 ž

ALT-0159 Ÿ
ALT-0161 ¡

ALT-0162 ¢

ALT-0163 £
ALT-0164 ¤

ALT-0165 ¥

ALT-0166 ¦
ALT-0167 §

ALT-0168 ¨

ALT-0169 ©️
ALT-0170 ª

ALT-0171 «

ALT-0172 ¬
ALT-0174 ®️

ALT-0175 ¯
ALT-0176 °

ALT-0177 ±

ALT-0178 ²
ALT-0179 ³

ALT-0180 ´

ALT-0181 µ
ALT-0182 ¶

ALT-0183 ·

ALT-0184 ¸
ALT-0185 ¹

ALT-0186 º

ALT-0187 »
ALT-0188 ¼

ALT-0189 ½

ALT-0190 ¾
ALT-0191 ¿

ALT-0192 À

ALT-0193 Á
ALT-0194 Â

ALT-0195 Ã

ALT-0196 Ä
ALT-0197 Å

ALT-0198 Æ

ALT-0199 Ç
ALT-0200 È

ALT-0201 É

ALT-0202 Ê
ALT-0203 Ë

ALT-0204 Ì

ALT-0205 Í
ALT-0206 Î

ALT-0207 Ï

ALT-0208 Ð
ALT-0209 Ñ

ALT-0210 Ò

ALT-0211 Ó
ALT-0212 Ô

ALT-0213 Õ

ALT-0214 Ö
ALT-0215 ×

ALT-0216 Ø

ALT-0217 Ù
ALT-0218 Ú

ALT-0219 Û

ALT-0220 Ü
ALT-0221 Ý

ALT-0222 Þ

ALT-0223 ß
ALT-0224 à

ALT-0225 á

ALT-0226 â
ALT-0227 ã

ALT-0228 ä

ALT-0229 å
ALT-0230 æ

ALT-0231 e

ALT-0232 è
ALT-0233 é

ALT-0234 ê

ALT-0235 ë
ALT-0236 ì

ALT-0237 í

ALT-0238 î
ALT-0239 ï

ALT-0240 ð

ALT-0241 ñ
ALT-0242 ò

ALT-0243 ó

ALT-0244 ô
ALT-0245 õ

ALT-0246 ö

ALT-0247 ÷
ALT-0248 ø

ALT-0249 ù

ALT-0250 ú
ALT-0251 û

ALT-0252 ü

ALT-0253 ý
ALT-0254 þ

ALT-0255 ÿLast edited by Phu Tu on 30/4/2014, 21:30; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.vn)

20/6/2014, 10:02#2

Re: Bảng kí tự đặc biệt

☺☻♥♦•♣3

27/6/2014, 09:55#3

Re: Bảng kí tự đặc biệt

lol

3/8/2014, 08:05#4

Re: Bảng kí tự đặc biệt

hay

15/8/2014, 10:22#5

Re: Bảng kí tự đặc biệt

((= :003

Re: Bảng kí tự đặc biệt