Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3

avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Pet phong rb 1 & 2

Lv 180 - KT GiaCátLượng - Nơi thu phục : Quest : Khổng Minh xem thiên vănLv 147 - KT Man Đà La - Nơi bắt : Quest : Hiệp viện Phù Nam Thành


Lv 145 - KT Mộng Mai


Lv 138 - KT Ty Cẩu - TTinh Ti Cẩu - Nơi bắt : Động Quỷ Vương - Ngụy Quốc


Lv 135 - KT Quan Vũ - TT Quan Vũ


Lv 133 - KT Triệu Vân - Nơi bắt : Thôn Thường Sơn - Dự Châu


Lv 133 - Trương Tùng - TT Dương Tùng - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 132 - KT Hoàng Trung - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc


Lv 132 - KT Pháp Chính - TTinh P Chính


Lv 131 - KT Sa Âu Sa


Lv 130 - KT Tôn Quyền - TTinh TônQuyền - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 130 - KT Bào Xuất - Nơi bắt : Thôn Cao Động - Quan Trung


Lv 128 - KT Kha Bỉ Năng - Nơi bắt : Bộ lạc Tây Tiên Ti - Mông Cổ


Lv 127 - Kimtỏa của QK - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc


Lv 127 - Lý Nghiêm


Lv 126 - KT Ngụy Nhiên - TTinhNgụyDuyên - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc


Lv 124 - KT Nghiêm Nhan - TTinh Ngh Nhan


Lv 122 - KT Nhạn Điêu Tuyết - Nơi bắt : Bình Châu


Lv 121 - KT Mã Lương - TTinh Mã Lương - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Kinh Nam


Lv 120 - KT Tưởng Uyển - TTinhTưởngUyển


Lv 118 - KTVương Bình


Lv 117 - KT của Từ Thứ - TTinh Từ Thứ - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu


Lv 115 - KT Trình Phổ - TTinh TrìnhPhổ - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 115 - KT Mạnh Đạt - TTinh Mạnh Đạt


Lv 115 - KT TâyNaBàĐịa


Lv 115 - KT Tào Trực - TTinh Tào Thực - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu


Lv 114 - KT Thi MãChiêu - TTinh TưMãHuy


Lv 113 - KT Lại Cung - TTinh Lại Cung


Lv 112 - KT H.NguyệtAnh - TTinh H N Anh - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc


Lv 112 - Hý Chí Tài - TTinh HíChíTài - Nơi bắt : Tháp Thử Luyện (14h-18h Chủ Nhật) - Diệp Thành


Lv 107 - KT Phó Đồng


Lv 106 - KT Xê Quy Ni


Lv 106 - KT Bành Dạng - TTinh BànhDạng - Nơi bắt : Thành Bạch Đế - Ích Châu


Lv 105 - KT Đạp Đốn - TTinh Đạp Đốn


Lv 105 - KT Sĩ Tiếp


Lv 105 - KT Mã Thăng - TTinh Mã Đằng


Lv 104 - KT Điệp Nhi - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc


Lv 104 - KT Quan Bình - TTinh QuanBình - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Kinh Nam


Lv 104 - KT của Tàng Bá - TT Hàm Bá - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 103 - KT BàngĐứcCông - TTinh B Đ Công - Nơi bắt : Võ Đan Sơn - Kinh Bắc


Lv 102 - Mã Tốc - TTinh Mã Tắc


Lv 102 - KT Mã Hưu


Lv 100 - KT Mã Thiết


Lv 098 - Ngô Y - TTinh Ngô Ý


Lv 098 - KT Phật La


Lv 096 - KTQuanNgânBình - TTinh Q N Bình


Lv 096 - KT Hác Phổ


Lv 096 - KT Hoàng Quyền - TT H Quyền - Nơi bắt : Thành Đô - Ích Châu


Lv 095 - KT Viên Thiệu - TTinh V Thiệu


Lv 094 - KT phiến Sĩ Võ


Lv 094 - KT Đổng Hòa - TTinh Đổng Hòa - Nơi bắt : Ích Châu


Lv 093 - KT Trương Tế


Lv 093 - KT Đại Kiều - TTinh Đại Kiều - Nơi bắt : Thôn Linh La - Dương Châu


Lv 093 - KT Liêu Lập - TTinh Liêu Lập


Lv 093 - KT Trịnh Độ - TT Trịnh Độ


Lv 092 - KT Châu Sáng - TTinhChuThương - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinh Bắc


Lv 092 - KT Trương Nghi - TTinh Tr Nghi


Lv 092 - Ty Nô - TTinhTiNôMẫuLi


Lv 091 - KT Hướng Bàng - TTinh HướngSủng - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Ích Châu


Lv 091 - KT Lý Khôi - TTinh Lý Khôi


Lv 091 - KT Xạ Viên


Lv 091 - KT Viên Hoán


Lv 090 - KT Trương Dực


Lv 089 - Trần Đao - TTinh Trần Đáo - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinh Bắc


Lv 089 - KT Ngô Bang - TT Ngô Bang


Lv 088 - KT Ngưu Kim - TTinh Ngưu Kim - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự Châu


Lv 088 - KT Liêu Hóa - TTinh Liêu Hóa - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinh Bắc


Lv 088 - KT Mãn Sủng - TTinh Mãn Sủng - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 087 - Hoắc Tuấn - TTinh ThôiTuấn - Nơi bắt : Thành Giang Linh - Kinh Bắc


Lv 087 - KT Dương Hồng - Nơi bắt : Quest : Nghiêm Nhan ngay thẳng


Lv 086 - KT Phụ Khuông - TTinh P Khuông


Lv 086 - KT Phí Quan - TT Phí Quan


Lv 085 - KT ChuCátQuân - TTinh G C Quân - Nơi bắt : Ngọa Long Cang - Kinh Bắc


Lv 084 - Lưu Phong - TTinh LưuPhong


Lv 082 - KT Ngô Lan


Lv 082 - KT Phùng Tập


Lv 082 - KT Trần Thức


Lv 081 - KT Trương Nam - Nơi bắt : Trại Phù Thủy - Ích Châu


Lv 078 - KT Tông Dự


Lv 077 - KT Y Tịch - TTinh Y Tịch - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc


Lv 077 - KT Triệu Lũy - TTinh Triệu Lũy


Lv 075 - KT Hướng Lãng - TT Hướng Lang - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh Bắc


Lv 074 - KT Vương Phổ


Lv 074 - KT Ngô Nghĩa


Lv 070 - KT Mã.N.Nghĩa


Lv 069 - KT Bạch Hiểu - Nơi bắt : Rừng Đôn Khưu - Thanh Châu


Lv 068 - KT Lữ Phạm - TT Lữ Phạm - Nơi bắt : Nguyên Khẩu Bến Lò - Từ Châu


Lv 061 - KT Trương Tu - Nơi bắt : Bộ Lạc Kiến An - Dương Châu


Lv 061 - KT Trần Chấn - TT Trần Chấn


Lv 055 - KT Hàn Trung - Nơi bắt : Thành Cự Lộc - Dự Châu


Lv 051 - KT của Na Ly - Nơi bắt : Ngụy Quốc


Lv 046 - KT Tôn Cang - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ Châu


Lv 044 - KT Ma Phương - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ Châu


Lv 042 - KT MạnhCôngUy - TTinh Mạnh Công - Nơi bắt : Thành Phạm Nam - Việt Châu


Lv 041 - KT Giãn Dung - Nơi bắt : Trác Quận - U Châu


Lv 037 - KT của Ma Xiêu - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ Châu

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 41 on 18/7/2014, 22:36
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Pet thủy rb 1 & 2

Lv 167 - KT Lục Tốn - Nơi thu phục: Quest Lục Tốn và Văn chủng sách


Lv 145 - Kimtỏa của CH - TTinh Chân Mật - Nơi bắt: Khổng Tước Đài - Diệp Thành


Lv 141 - KT Quản Lộ - Nơi bắt: Quán trọ Lạc Dương


Lv 137 - Tôn Kiên - Nơi bắt: Rừng Vinh Dương - Việt Châu


Lv 135 - Tăng Già Bà La - Nơi bắt: Quest nghề Hiệp


Lv 135 - KT Tôn Sách - TTinh Tôn Sách - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 135 - KT của Chu Du - TTinh Chu Du - Nơi bắt: Kiến Nghiệp thành


Lv 134 - KT Thái Thi Từ - TTinh TháiSửTừ - Nơi bắt: Nguyên Khẩu Bến Lò - Từ Châu


Lv 131 - KT Mễ Nã - Nơi bắt: Động Hải Tặc - Ngụy Quốc


Lv 129 - KT Cam Ninh - Nơi bắt: Đông Ngô Thủy Trại - Kinh Bắc


Lv 128 - KT TôngThếLâm - Nơi bắt: Thành Từ Châu - Từ Châu


Lv 126 - Ma Cổ La - Nơi bắt: Quest khổng tước công chủ


Lv 126 - KT Sa Ma Kha - TTinh Sa Ma Kha - Nơi bắt: Bộ Lạc Dinh Môn Sơn - Kinh Nam


Lv 126 - KT Điêu Thuyền - TTinh Đ Thuyền - Nơi bắt: Thành Trường An- Quan Trung


Lv 124 - Hiền Vương - TTinh THVương - Nơi bắt: Hung Nô - Bình Châu


Lv 123 - KT Trương Chiêu - TTinh Trương Chiêu - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 122 - KT Tôn Thiệu - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 122 - KT của Lữ Mông - TT Lữ Mông - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 120 - KT Phạm Hùng - Nơi bắt: Lâm Ấp - Lĩnh Nam


Lv 120 - KT Châu Thái - Nơi bắt: Phế Thuyền Thái Hồ - Dương Châu


Lv 119 - KT BàoTamNương - Nơi bắt: Bào Gia Trang - Kinh Nam


Lv 118 - Trương Hoành - TTinh TrHoành - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 117 - KT Hoàng Khai - TTinh Hoàng Cái - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 116 - Hứa Thiệu - TTinh Hứa Thiệu - Nơi bắt: Thành Bình Nguyên - Dự Châu


Lv 114 - KT Bộ Độ Cân - Nơi bắt: Bộ Lạc Đông Tiên Ti - Mông CổLv 113 - KT Dương Phụ - Nơi bắt: Thôn Ký Huyện - Lương Châu


Lv 112 - KT của Lỗ Túc - TTinh Lỗ Túc - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 111 - KT BB.Ðịa Qua - Nơi bắt: Thành Phù Nam - Lĩnh Nam


Lv 111 - KT Tào Nhân - TTinh Tào Nhân - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 111 - Tôn Dực - TTinh Tôn Dực - Nơi bắt: Sơn Động Dư Khang - Dương Châu


Lv 110 - KT Trương Bửu - TTinhTrươngBảo - Nơi bắt: Hang Cự Lộc - Dự Châu


Lv 109 - KT Lưu Ba - TT Lưu Ba - Nơi bắt: Thành Đô - Ích Châu


Lv 108 - Hứa Tịnh - Nơi bắt: Thành Đô - Ích Châu


Lv 106 - KT Trương Phấn - TTinh Tr Phấn - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 105 - Kỷ Linh - TTinh Kỷ Linh - Nơi bắt: Thành Thọ Xuân - Từ Châu


Lv 105 - KT CôngTônDương - TTinh CTDương - Nơi bắt: Quest Sơ chiến hợp phì


Lv 104 - Quảng Nguyên - TTinh TQNguyên - Nơi bắt: Thành Giang Linh - Kinh Bắc


Lv 103 - KT Tôn Kiểu - TT Tôn Kiểu - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 102 - KT Toàn Tống - Nơi bắt: Nhu Tu Trại - Dương Châu


Lv 102 - KT Từ Thịnh - TTinh Tử Thịnh - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 102 - KT Hồ Tống - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 101 - Tổ Mậu - TTinh Tổ Mậu - Nơi bắt: Rừng Vinh Dương - Việt Châu


Lv 101 - KT Thị Uy - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 100 - KT Thái Sử Hưởng(Tôn Hằng) - Nơi bắt: Thành Phiên Ngu - Giao ChâuLv 099 - KT Ti Di Hô - TTinh Ti Di Hô - Nơi bắt: Ngụy Quốc


Lv 098 - Trần Vũ - TTinh Trần Vũ - Nơi bắt: Đông Ngô Thủy Trại - Kinh Bắc


Lv 098 - KT Quan Trạch - TTinh HámTrạch - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 098 - Cát Cẩn - TTinh G C Cẩn - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 097 - KT Hàn Toại - TTinh Hàn Toại - Nơi bắt: Thành Trường An - Quan Trung


Lv 096 - KT Dương Hoằng - TTinh D Hoàng - Nơi bắt: Quest: Đại chiến vu đài


Lv 095 - KT Linh Thống - TTinh LăngThống - Nơi bắt: Gate từ Kinh Bắc sang Dương Châu


Lv 095 - KT Quách Tỷ - TTinh Quách Kỷ - Nơi bắt: Thành Lạc Dương - Việt Châu


Lv 095 - KT Tôn Lang - TT Tôn Lang - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 094 - KT Chu Thiện - TTinh Chu Thiện - Nơi bắt: Động Hải Tặc - Ngụy Quốc


Lv 093 - Chu Hoàn - TTinh Chu Hoàn - Nơi bắt: Thành Hội Mao - Dương Châu


Lv 093 - KT Tôn Du - TTinh Tôn Du - Nơi bắt: Gate Kinh Bắc sang Dương Châu


Lv 093 - KT Trương Thừa - TT Trương Thừa - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 092 - KT Sĩ Hữu - Nơi bắt: Gate từ Giao Châu sang Dương Châu


Lv 091 - KT Chu Nhiên - TTinh ChuNhiên - Nơi bắt: Thành Hội Mao - Dương Châu


Lv 091 - KT Tôn Thiều - TT Tôn Thiệu - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 091 - Văn Sính - TTinh Văn Sính - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 090 - KT Trương Huân - Nơi bắt: Thọ Xuân - Từ ChâuLv 090 - KT Tôn Hoán - TT Tôn Hoán - Nơi bắt: Trại Nhu Tu


Lv 087 - KT Ngô Phạm - Nơi bắt: Thôn Vĩnh Linh - Dương Châu


Lv 085 - KT Thái Mạo - TTinh Thái Mao - Nơi bắt: Thành Lan Dương - Kinh Bắc


Lv 084 - KT Đổng Tập - TTinh Đổng Tập - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 084 - KT Lữ Đại - Nơi bắt: Thành Hội Mao - Dương ChâuLv 083 - KT Tr.Huyển - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 083 - KT Hoàng Bỉnh - Nơi bắt: Trại Nhu Tu


Lv 083 - KT NguPhiên - TTinh NguPhiên - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 082 - KT Chu Tuấn - Nơi bắt: Thủy Quan Giao Châu - Kinh Nam

Lv 082 - KT Đơn Tiên Vu - TT Tiên Vu Đơn - Nơi bắt: Ba Khâu Trại - Kinh Nam


Lv 082 - KT Cát Bình - TT Cát Bình - Nơi bắt: Quest Đại Phá Lưu Bị


Lv 081 - KT Hạ Tề - TTinh Hạ Tề - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 080 - KT Trình Tư - Nơi bắt: Đông Ngô Thủy Trại - Kinh Bắc


Lv 078 - KT Ngô Sán - TTinh NgôSán - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 076 - KT Tưởng Khăm - TTinh TưởngKhâm - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 076 - KT Đinh Phụng - TTinhĐinhPhụng - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 076 - KT Nhan Liên - Nơi bắt: Quest Sinh con như Tôn Trọng Mưu


Lv 076 - KT Hiểu Trợ - Nơi bắt: Quest Sinh con như Tôn Trọng Mưu


Lv 075 - KT Lạc Thống - TTinh Lạc Thống - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 075 - KT Diêm Tượng - Nơi bắt: Y Nhị Thủy Động - Từ Châu


Lv 073 - KTTrương Ôn - TTinh TrươngÔn - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 070 - KT Đại Hồng - Nơi bắt: Mạng Thạch Sơn - Từ Châu


Lv 069 - KT Trình Bỉnh - TTinh TrìnhBỉnh - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 068 - KT Toàn Nhu - TTinh Toàn Nhu - Nơi bắt: Dư Thiệu Triệu Trạc - Dương Châu


Lv 068 - KT Lục Tích - TT Lục Tích - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 061 Đỗ Lỗ Ni - Kim tỏa Đỗ Lỗ Ni - Nơi bắt: Tây Vực


Lv 047 - Vương Xán - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 047 - KT Quách Đại - Nơi bắt: U Châu


LV 006 - KT Cửu Sỏi - Nơi bắt: Quảng trường Trác Quận

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 42 on 18/7/2014, 22:37
avatar
Tham gia : 2014-02-13
Bài gửi : 10
Point : 37
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

ts này có phải auto bot k vậy ad

View user profile
Tầng 43 on 28/11/2014, 00:02
avatar
Tham gia : 2013-02-19
Bài gửi : 454
Point : 3453
Nhận thích : 101
Biệt Danh : Fide
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

uk đúng rồi đó bạn . Nhưng auto này ko như ts cũng mà bắt đăng nhập nick như chơi bình thường rồi tự động đánh

View user profile
Tầng 44 on 4/12/2014, 16:46

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

mình bật game thì bị đen màn hình. Là lỗi gì thế bạn

Tầng 45 on 5/12/2014, 06:58
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

hgbaooo wrote:mình bật game thì bị đen màn hình. Là lỗi gì thế bạn
Ts không hỗ trợ win 8 và win 7 muốn chơi phải dùng 1 số mẹo chuyển về xp

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 46 on 24/3/2015, 15:44
avatar
Tham gia : 2015-05-07
Bài gửi : 2
Point : 2
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

gggg

vfdfd

View user profile
Tầng 47 on 11/5/2015, 14:12
avatar
Tham gia : 2015-08-29
Bài gửi : 28
Point : 37
Nhận thích : 10
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

die link

Mấy link đầu die hết rồi bạn ơi

View user profile
Tầng 48 on 9/3/2016, 19:03

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Go to page : Previous  1, 2, 3Tên truy cập